voko Lichen
  Voolhok / Ladysmith - groenomranding van de wijk Bornholm in de gemeente Delfzijl, 1976-1978 .
Informatie over het project Ladysmith is hier te vinden.   
Voolhok
 

 Voko Lichen's bemoeienissen met het woon- en leefklimaat in Delfzijl mondden in 1976 uit in een tijdelijke
 dienstbetrekking van 6 maanden bij de gemeente voor Peter van Haagen. Hij hield zich in die tijd bezig met
 het ontwerpen van het "maagdelijk Voolhok", een gebied gelegen tussen de oude en de nieuwe zeedijk aan
 de noordzijde van Delfzijl, in de groenstrook Bornholm.
 Ladysmith, grenzend aan het Voolhok en genoemd naar het vroeger daar gelegen dorpje, werd bij de
 plannen betrokken.
 Deze plannen omvatten een gebied van 12 hectares en beslaan naast het ontwerp van een stuk
 landschapspark, wijkpark, het ontwerp van een hierbinnen gelegen zitgelegenheid/kinderspeelplaats/
 rustplaats in de groenstrook, gebouwd op de oude fundamenten van Ladysmith.
 
Voorblad boekje, visie en ontwerpen voor Voolhok en Ladysmith - 1976


 Het is belangrijk begrip te wekken voor de spanningsvelden waarin een ontwerp tot rijping komt.
 De intensiteit waarmee de in de omgeving aanwezige gegevens benaderd worden is bepalend voor de
 kwaliteit van het uiteindelijke ontwerp.
 Ten aanzien van het Voolhok is de situatie zoals het er nu bij ligt zeer markant.
 Het grootste deel is een ingepolderd stuk zee waarvan de natuurlijke sliblaag met zand is bedekt.
 Het dorpje Ladysmith, eens aan de zeeinham gelegen, is alleen nog als puinhoop aanwezig.
 Het houtgewas dat eens als nuttige afscherming of voor vruchtgebruik en sier in de nabijheid van de huizen
 werd aangeplant, is voor het merendeel nog aanwezig.
 De nieuwe zeedijk ligt pal op het noorden, van oost naar west. De Hogelandsterweg, een dubbele verkeersader
 met brede middenberm en aanliggend fietspad, vormt de scheiding tussen het Voolhok, bestemd voor
 actieve recreatie, en een gebied met landbouwbestemming waarin Holwierde zichtbaar is.
 Het Voolhok omvat een gebied van 6,5 hectare gelegen in de groengordel om de buitenste nieuwbouwwijken
 van Delfzijl.
 Met in achtneming van deze gegevens, waarin elementen zitten van het landschap-nieuwe-stijl en waar
 resten uit het nabije verleden nog het vermogen bezitten om sferisch hun stempel te drukken op hun
 omgeving, kan een gebied ontwikkeld worden dat een aanvulling kan betekenen in het landschappelijk
 denken
van de bewoners van Delfzijl. Dit landschapsbegrip is de laatste tien jaar alleen gevoed met
 ervaringen van ruimte waarin anonimiteit de beslissende factor was voor het handelen van de gebruiker,
 belever.
 Nu proberen we juist deze anonieme sfeer te vermijden door de onderdelen van het landschap zoveel
 mogelijk een verregaande karakteristiek mee te geven. Dit houdt in dat de hele vorm ondergeschikt is aan
 zijn onderdelen
. Deze werkvorm zal zeer arbeidsintensief zijn .Het rendement hiervan zal zijn dat de
 consument zich creatiever kan opstellen. Dit wordt vooral bereikt omdat niet op een grote gemene deler
 wordt gemikt maar op het individu. Deze kan zich als persoon verder identificeren dan tot nu toe gebruikelijk
 op gemeenschapsgrond doordat hij voorkeuren kan ontwikkelen voor afzonderlijke stukken.
 Wij denken steriele vormgeving vooral te bestrijden met het inbouwen van het begrip tijd.
 De factor tijd in het landschappelijk beleven maakt het gegeven objectloos waardoor het als het ware gaat
 pulseren.


 Bij de ontwerpen voor dit gebied zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd :

 a. Het gebied moet open en voor iedereen toegankelijk zijn.
 b. Het gebied zal in open relatie tot haar omgeving staan.
 c. Het gebied volgens ontwerp moet niet meer willen zijn als een kader waar binnen allerhande zaken later
     nog ingebracht kunnen worden.
 d. Een cultureel inhoudelijk aspect aan dit gebied verbinden.

 
 Omschrijving van het ontwerp:
 Het gebied rond Ladysmith is een gecultiveerd stuk groenvoorziening waarbij vanuit de daar reeds aanwezige
 schaalverhoudingen een omgeving is ontworpen waarin in grote mate op het gegeven van het oude dorpje
 is voortgeborduurd.
 Het geplande gebouw zal op de plaats waar eens "de Naterij" heeft gestaan moeten komen, met op enkele
 tientallen meters er vandaan een uitgebreide zit- en speelgelegenheid die op fundamentsresten van de
 vroegere bebouwing zal verrijzen. De vorm van deze oude bebouwing zal geprononceerd naar voren komen.
 Het plan is om deze omgeving te beplanten met soorten die men in tuinen veelvuldig aantreft omdat ze in
 grote mate een behagende werking hebben. Dit zal zodanig moeten gebeuren dat de verschillende ruimten
 hier ieder een eigen benadering en voorliefde tot uitdrukking zullen brengen.


 Bezuiden dit geheel is een halfhard parkeerterrein zodat men bij aankomst snel van zijn auto verlost is,
 want verderop zou deze te sterk contrasteren. De secundaire weg die parallel aan de Hogelandsterweg loopt
 is in het ontwerp bij het gebied betrokken, terwijl de veel snellere Hogelandsterweg zoveel mogelijk
 buitengesloten  is.
 Deze secundaire weg is beschouwd als liep hij door onze groenvoorziening. De vorm van de hier
 aangebrachte beplanting zal een stuk visueel-ritmische alsmede een tactiel-ritmische begeleiding voor de
 berijders betekenen.
 Mede door deze bermbeplanting, die van grovere aard is, zal de sierbeplanting in de omgeving van Ladysmith
 het landschappelijk karakter niet schaden omdat zij in het tweede begroeiingsniveau komt te liggen.
 Het meest noordelijke stuk van fase 2 (het gebied rond en ten noorden van Ladysmith) wordt dusdanig dat
 ruimtelijke aspecten en het gegeven van de bijna  haakse bocht in het aangrenzende dijklichaam, een typisch
 Groninger wetmatigheid zullen laten zien.
 Hierdoor wordt er een direct verband met het westelijk gelegen agrarisch gebied verkregen.

 
 Van het huidige Voolhok zijn zoveel mogelijk de aanwezige kenmerken gespaard. De stenen golfbreker b.v.
 zal gedeeltelijk blijven bestaan en als redelijk begaanbaar pad dienst blijven doen.
 Het stuk dat afgebroken wordt levert prachtige natuursteen en kan elders op verschillende manieren worden
 toegepast. Hetzij als bouwmateriaal, hetzij als, spaarzame, versiering.
 Het trapveldje dat het grootste stuk gazon in dit gebied zal zijn, wordt door het overgebleven gedeelte van
 de oude zeedijk begrensd. Deze intact gebleven zeewering, die in een prachtige curve loopt en een flauw
 hellend vlak bezit, moet zeker gehandhaafd worden.
 Daar waar zij reeds half vergraven is, is haar ligging iets verschoven zodat er ruimte komt voor het
 speelterrein dat half in het oude dijkprofiel ligt ingevreten. Zodoende is het toch mogelijk dit stuk dijk weer
 op een hoogte van ± 5 meter boven N.A.P. terug te brengen.
 Het speelplekje bestaat nu uit een grondwerende muur van ca. 1,5 meter hoog met een grillige vorm.
 Deze muur is zelf een lang sppeelobject door de verstop- en klimmogelijkheden die hij biedt.
 Het talud aan de  andere kant, plus de strook langs de vijver, is een wild terrein waar de vrije hand gegeven
 wordt aan  het natuurlijk gebeuren. De gedachte aan een heemtuin is hier niet vreemd aan.
 In de beplanting zullen groenblijvers worden opgenomen.

 
 De fietsroute die door het noordelijk gedeelte van het Voolhok loopt zal zich versmallen tot één betonnen
 paadje zoals deze vroeger gemaakt zijn en fietsverbindingen vormden tussen Ladysmith, Delfzijl en Uitwierde.
 De in deze omgeving specifiek aangeduide schuilmogelijkheid is als een brug over het droge en kan belopen
 worden. De ontwatering zal door middel van greppels plaatsvinden die deel uitmaken van een zeer wild gebied.
 Deze wildernis zal met behulp van bulldozers en draglines haar gezicht krijgen.
 Hopen aarde, gaten en sleuven zullen voor een grove structuur zorgen die natuurlijk aan erosie en
 verandering onderhevig is. Maar zij zal in het spel een aanleiding zijn voor eigen ingrepen en vervormingen.
 Dit zal gedurende de beginjaren van het opgroeiende landschap een heel attractieve plek zijn.
 De unit die hierna beschreven wordt zal aan de rand van deze wildernis moeten worden gebouwd.

 
 Het verdere deel bestaat uit grote weide-ruimten met stukken bosbeplanting.
 De vakken met bij elkaar geplante bomen zullen uit essen bestaan.
 Op de vroegere basis van het dijklichaam, in de nabijheid van het gebouw en te beschouwen als het
 bijbehorende erf, zou een serie van oude soorten fruitbomen kunnen worden geplant.
 De verdere aankleding kan bestaan uit zitgelegenheden, een stookplaats, trappen, waterbakken,
 een drinkfonteintje, rozentuin en een volière.

 
Toen men de Bornholmers in velerlei opzichten tegemoet kwam in hun behoefte naar een harmonieuze en
 menswaardige omgeving
zal alras, naast verlichtingsplannen en scholen, het beeld van de huidige
 groenomranding zijn opgedoemd. Dat men zich met groenvoorzieningen in wijken zeer gevarieerde beelden
 voor ogen kan halen is echter een wetenschap van de laatste vijf jaar. De verwachting dat deze kennis het
 aanzien van onze wereld een weinig kan beïnvloeden blijft twijfelachtig. Stellig is het zo dat de resultaten
 overal in de straat zichtbaar zijn, maar deze elementen die herinneren aan inventieve activiteieten en de
 gerichtheid op verbetering van het leefklimaat in brede zin, worden iedere keer weer door de bestaande
 machten ingepakt die een gerationaliseerd en steriel schoonheidsideaal voorstaan. Zo dragen ze bij tot de
 verdere ontwikkeling van monocultures waarvan de belijders bij voortduring in staat blijven een omgeving
 te maken die de bewoners hun identiteit ontneemt.
 Om nu het aanzien en het gebruik van het gebied Voolhok/Ladysmith zoveel mogelijk te laten bepalen door
 belanghebbenden
, is in het ontwerp een grote ruimte open gelaten voor verdere invulling.
 Met het huidige ontwerp kan het gebied voor verdere inbreng openstaan en zal zij door haar mateloze
 hoeveelheid indrukken een vitaliserende werking hebben waardoor de mensen een een levendige relatie tussen
 privétuin en gemeensschapsgroen in stand kunnen houden.

 
 Het gebouw
dat in het gebied gebouwd zal worden krijgt nogal wat functies; daarom zal zij een open
 karakter
moeten hebben. Het moet een grote openheid tot zijn omgeving hebben, dusdanig dat er beschutte
 ruimte rondom te vinden is welke plaats biedt aan veel vormen van heeminrichting.
 Groepen of individuen die specifieke wensen hebben ten aanzien van het gebruik van de ruimte, of die ten alle
 tijde hiervan gebruik willen maken en elders in Delfzijl geen ruimte (meer) kunnen vinden,zouden in het Voolhok
 in de sfeer van tijdelijke bebouwing iets voor zich zelf kunnen maken.
 Om dit aan te moedigen is een unit ontworpen waar voorzieningen als gas, licht, water en toiletten aanwezig
 zijn en waar betrekkelijk eenvoudig een ruimte naar eigen inzicht en behoefte kan worden aangebouwd.
 Het is een unit met een sterk experimenteel karakter die op particulier initiatief drijft. Een voorziening buiten
 de geínstitutionaliseerde instellingen en regulier subsidiebeleid om.
 Mensen die hiervan profijt zouden kunnen hebben zijn bijv. de violist of hoornblazer die in een flat woont en
 in de continudienst werkt en de deelnemers aan eenmalige manifestaties waarvoor in Voolhok/Ladysmith
 ruimte is toegedacht.

 

 In de zomer van 1976 namen wij met zo'n 30 Delfzijlers een film op in het Voolhok
 (de droom van de landmeter) om de ontworpen plannen aan de ruimte te toetsen.
 In oktober vroeg de gemeente een honorariumsubsidie voor vokoLichen aan bij CRM voor de uitvoering van
 het werk op Ladysmith. Met de werkzaamheden aan de zitgelegenheid/kinderspeelplaats/ontmoetingsplek op de
 oude fundamenten werd begonnen op 12 april 1977
 De kinderen van twee lagere scholen deden ook mee: ze maakten de mozaieken voor de zitkuil en goten in de
 grond ter plaatse betonvormen.
 Op 16 december was de laatste oplevering van Groenomranding Bornholm Fase 2, waarmee ook de
 begeleiding en het onderhoud van de fundamenten Ladysmith werd overgedragen aan de afdeling onderhoud
 en beplantingen van de gemeente Delfzijl. Het Voolhok valt onder fase 3.
 Op 5 juli 1978 gaf de gem. Delfzijl aan voko Lichen een deelopdracht voor dit gebied: "De aankleding van de
 oude stenen golfbreker met kunstwerken". In de maanden daarna werden de gemaakte plannen en begroting
 door de gemeente en medeontwerper Heidemij. goedgekeurd. Deze plannen zijn nooit uitgevoerd.

toestemming om een film op te nemen
 

 De film werd bedacht om de ontworpen plannen voor het Voolhok en Ladysmith aan de bestaande ruimte te
 toetsen
. Het verhaal van de film is als volgt:
 Op een dag krijgt een landmeter de opdracht om het gebied Ladysmith en Voolhok in kaart te brengen.
 Met zijn maat rijdt hij  in het autootje van de landmeetkundige dienst naar het gebied.
 Ze laden hun meetstokken en meetapparatuur uit en beginnen te meten. Terwijl ze zo bezig zijn bemerken ze
 de vreemde geaardheid van het gebied: de ligging tussen de zeedijk, een autoweg met daarachter weiland en
 dorpen, een nieuwbouwwijk en de de overblijfselen van het dorpje Ladysmith met grote bomen en struiken,
 steenhopen, de betonnen loopplanken over de sloten, de resten van de oude zeedijk, de oude stenen
 zeewering en een groot stuk opgespoten terrein.
 Een landmeter loopt met zijn meetstok over de oude stenen zeewering. De stok valt. Hiermee wordt de
 overgang naar het tweede gedeelte van de film ingeleid (tevens van zwart/wit naar kleur) : het beeld,
 de droom, de voorstelling, welke  de landmeter krijgt van een dorp, een beschaving, die daar in het Voolhok
 aanwezig is.
 Gedurende de gehele film is de landmeter de verteller van zijn verhaal en belevenissen. Zijn stem wordt
 afgewisseld en aangevuld met ander geluiden en muziek.

filmdorp
 Foto van de decor's voor de film "De droom van de landmeter".
De foto werd geplaatst bij onderstaand krantartikel.
krantartikel
 

 Uitgangspunten voor de film :
 Bepaalde functies in ons westers cultuurpatroon komen voor in bijna alle culturen.
 Deze functies worden door groepen mensen of individuen gepersonifieerd.
 Zo vinden we in iedere cultuur of beschaving wel mensen die zich bezighouden met allerlei natuurverschijnselen
 (wind, wolken regen, onweer, enz.) en met de mogelijkheden om daarvan gebruik te maken, of er bepaalde
 betekenissen aan toe te kennen. Vaak vinden we de opvattingen van een beschaving terug in de dingen die
 gemaakt werden: bouwwerken, beelden, tekeningen of schilderingen.
 Meestal spreken we ook pas van een beschaving als we tekenen vinden die er op wijzen dat mensen, naast
 hun zorg om in leven te blijven, tijd vrij maken om hun opvattingen over de hen omringende wereld
 op de een of andere manier vorm te geven.
 Dit laatste nu, deze voorwaarden voor het bestaan van een beschaving, vormt het onderwerp van onze film.
 We houden ons niet bezig met jacht, visserij, landbouw of veeteelt maar met de zaken aan de hand waarvan
 een beschaving gedefinieerd wordt zoals: versieringen, bouwstijl, levensopvattingen, muziek, dans, theater,
 beeldhouw- en schilderkunst etc., en met de functies die zij binnen een samenleving vervullen.
 In deze film moet tot uiting komen dat iedereen die zo'n functie vervult, dit slechts kan doen wanneer hij in
 zijn bezigheden persoonlijke kwaliteiten en opvattingen kan leggen die door de overige leden van de
 samenleving gerespecteerd en gewaardeerd worden.
 Sterker nog: de samenleving wordt bepaald door de hoedanigheden van ieder lid daarvan. Dit in tegenstelling
 tot onze normale (volgens de norm) samenleving waar dat steeds minder het geval is.
 Het aaantal eisen dat aan een ieder gesteld wordt, om mee te doen als volwaardig lid van onze samenleving,
 wordt steeds groter, en dientengevolge de invloed van typisch persoonlijke hoedanigheden steeds kleiner.
 In de film gaat het er juist iets anders aan toe: iedereen weet zich geaccepteerd en gerespecteerd zoals hij is,
 dat is de basis voor de samenleving waar de mogelijkheden tot ontwikkeling voor iedereen optimaal zijn.

Decor's voor de film (de droom van) "de landmeter".
decor film
 De plek van de Grondbewerkers.
 De plek van de Vliegers.
 De plek van de Bouwers met rechts op de voorgrond de plek van de Versierders.
 Het podium van de Toneelspelers met daarachter          Kampvuur met op de achtergrond het huis van de
 het huis van de Opruimer.                                           Dromer.
 zwart/wit foto's van Jan de Wilde.
de plek van de dromer
  De plek van de dromer (op de achtergrond de grondbewerkers).
  In het dorp is één dromer. Niet dat de andere bewoners niet zouden kunnen dromen, maar deze is het
  beroepsmatig. Hij houdt zich grotendeels bezig met dromen en alles wat daarmee samenhangt.
  Hij legt aan de andere bewoners dromen uit en geeft raad bij allerhande problemen.

de plek van de opruimer
 De plek van de opruimer.
 In het dorp is ook één opruimer. Hij neemt alles wat op het gemeenschappelijk grondgebied ligt mee en bergt
 het op in zijn huis. Een man met een duidelijke liefde voor allerlei materialen dus.
 De andere bewoners maken hier dankbaar gebruik van. Als ze iets nodig hebben vragen ze dat aan de
 opruimer. Wat ze niet meer gebruiken leggen ze op het gemeenschappelijk gebied waar de opruimer het
 weghaalt en opbergt.

de grondbewerkers
  De plek van de grondbewerkers.
  Zij houden zich bezig met het bewerken van de grond. Eigenlijk zijn het ook versierders maar dan helemaal
  gericht op de grond, de bodem. Voor andere bewoners maken ze ook tuinen.

de bouwers
 De bouwers.
 Alles wat er in het dorp gebouwd of verbouwd moet worden nemen zij voor hun rekening.

de vliegers
 De vliegers.
 
Ook wel windspelers genoemd. Bij alles wat zij doen spelen wind, lucht, wolken en ruimte een grote rol.
 Ze maken o.a. dingen die door de wind worden bewogen zoals vliegers, ballonnen en vlaggen.

de versierders
 De versierders
 Zij houden zich bezig met het versieren, mooi maken van alle mogelijke zaken, zoals bijv. huizen,
 voorwerpen en kleren.

podium
 Het podium van de toneelspelers, dansers en muzikanten.
 Hun werk bestaat uit toneel-, dans-, muziek- en theatervoorstellingen bedenken en uitvoeren.

dorpsoverzicht
 Een overzicht van het dorp in het Voolhok.
 Hieronder een kleine selectie van verschillende ontwerpen voor het Voolhok, betreffende de vormgeving bij
 de oude stenen golfbreker. Hier gaat het over de zienswijze van voko Lichen m.b.t. de deelopdracht   "spelelementen aan het begin en einde van de keienkade en de tussenliggende keienkade" voorkomend op het  schetsontwerp van de Kon. Ned. Heidemij "Groengordel Bornholm fase 3 Voolhok".

 Ontwerpen voor de aankleding van de oude stenen gofbreker in het Voolhok (najaar 1978).
 
  Meer informatie en beeldmateriaal over Ladysmith.
   ©      overzicht projecten                                    home                                               contact