voko Lichen
 Project landschappenkaart. 1979-1980. Een vakintegratie- en expressieproject gemaakt voor de kleuter- en
 lagere school  "De Morgenster" in Delfzijl. Een werkplan voor één schooljaar met negen themaperioden zal
 uitmonden in een eindtentoonstelling, een rock-musical, de vormgeving van het schoolplein en het inrichten
 van schooltuinen.
Omslag van de projectmap door de scholieren van de Morgenster gemaakt.
 Enkele leerkrachten van de k.b.o. school "De Morgenster" in Delfzijl hebben samen met voko Lichen gewerkt
 aan de voorbereiding van een project, gebaseerd op het project "Landschappenkaart". Dit werd uitgegeven
 door het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie i.s.m. de Commissie Modernisering Leerplan Biologie en
 het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

 Binnen dit project, waar ook de inrichting van een projectlokaal onderdeel van is, zal gewerkt worden
 aan het veranderen van het bestaande schoolplein. Uit de verschillende ideeën van de leerlingen zal het
 uiteindelijke ontwerp voor een nieuw schoolplein gedestilleerd worden. Het doel in de eerste plaats is het
 ontwerpen van een schoolomgeving 
die meer aansluit bij de specifieke situatie van de kinderen die van die
 omgeving gebruik maken.
 Hiervoor is aan het werkplan, geínspireerd op het boek "Project Landschappenkaart" het element 'expressie'
 zodanig toegevoegd, dat een koppeling met leerlingen-activiteiten kan plaatsvinden. Aan de hand van dit
 element worden gegevens die van belang zijn voor de verandering van de schoolomgeving door de kinderen
 zelf aangedragen. Deze 'expressie', waarin de beleving centraal staat, zal zijn neerslag vinden in een
 rock-musical.  Ook moet het werken aan dit project worden gezien als een voorbereidende activiteit op
 de realisatie van schooltuinen in de toekomst, en het vernieuwen/opstellen van een schoolwerkplan voor
 de zaakvakken.
 Doordat binnen het project de zaakvakken elkaar beïnvloeden en doorkruisen bestaat de mogelijkheid om
 kennis en ervaring op te doen met de inhoud van de begrippen wereldoriëntatie en wereldverkenning.
 
 Het project Landschappenkaart zal beginnen met een oriënterend jaar.

 Plattegrond van "De Morgenster" en directe omgeving.
 De negen themaperioden voor één schooljaar zijn:
  1 - Bouwspeelplaats (tijdelijk) en Keienrijen (blijvend)
  2 - Landschapselementen
  3 - Grondsoorten
  4 - Mensen
  5 - Begroeing/bebouwing

6 - Klimaat
7 - Veranderingen
8 - Recreatie
9 - Schoolomgeving, Rock-musical,
     Schooltuinen
 Hieronder twee voorbeelden van een themaperiode:  
 
 
   ©      overzicht projecten                                    home                                               contact